Nyheter

Björklund försvarar sin skolpolitik

Jan Björklund (FP) är på lästurné och i onsdags fick Flogstaskolans klass 3 A besök av utbildningsminstern. Efter att ha läst högt för barnen fick han besvara en rad frågor rörande betyg och satsningen på nya karriärsmöjligheter för lärare.

Nu är tidig diagnos möjlig för ”Hedesundasjukan”

Med symptom som inte visar sig före fyrtioårsåldern har den så kallade ”Hedesundasjukan” varit svår att diagnostisera tidigt. En forskargrupp vid Uppsala universitet har nu kartläggt uppkomsten av denna ärftliga sjukdom vilket radikalt förändrar möjligheterna.

Kränkningar en del av ungas vardag

Det är lättare att skriva kränkande saker bakom en skärm, där användaren är anonym eller upplever att hen är det. En undersökning som Diskrimineringsbyrån Uppsala, DU, har gjort, visar också att många elever anser att kränkningar är en självklarhet på nätet.

Är kreosothalterna hälsofarliga?

I nästa vecka väntar Kontoret för samhällsutveckling, KSU, i Uppsala provsvaren från de luftprover som nu tagits inne i Bolandgymnasiet, prover som inte tagits tidigare trots upptäckter av förhöjda kreosothalter i marken redan på 1990-talet. Beroende på vad provsvaren visar kommer KSU, som ansvarar för att arbetsmiljökraven uppfylls i Uppsalas skolor, att rådgöra med en insatt miljökonsult samt Miljökontoret i Uppsala om eventuella åtgärder.

En extra miljon till kulturarvet

Länsstyrelsen i Uppsala har tilldelats 11,3 miljoner kronor av Riksantikvarieämbetet för vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturlandskap och fornlämningar i länet. Vilket betyder en dryg extra miljon jämfört med förra året.

Sidor

© 2015 Uppsala Fria